سون تزو و استراتژی غیرمستقیم

دوره 6، شماره 13، فروردین 1375

حسین حسینی


استراتژی: مفاهیم و کارکردها

دوره 5، شماره 9، فروردین 1374

حسین حسینی


سیر تکوین مطالعات استراتژیک

دوره 5، 7-8، فروردین 1374

بهادر امینیان


بخش نظامی و اقتصاد

دوره 5، شماره 5، فروردین 1373

نیکول بال


اقتصاد امنیت ملی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

جودیس رپی


سیاست دفاعی: چارچوبی برای تحلیل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1370

حسین حسینی جیردهی


بررسی سیاستهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه ج.ا.ا

دوره 13، شماره 51، فروردین 1384

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سید عبدالجلیل رضوی


مجله سیاست دفاعی شماره 82

دوره 21، شماره 82، تیر 1392

مجله سیاست دفاعی82


بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010

دوره 21، شماره 84، اردیبهشت 1392

سیداصغر کیوان‌حسینی؛ حسین اصغری ثانی؛ حسین اصغری ثانی؛ مریم برازجانی


صفحات اول و سخن سردبیر

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

فصلنامه سیاست دفاعی