نویسنده = حسن شیرازی
نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

روح ا... قادری؛ کاظم ذوقی بارانی


سیاست دموکراسی‏سازی در کابینه‏های بعد از جنگ سرد امریکا (کلینتون، بوش و اوباما)

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

سید اصغر کیوان‏حسینی؛ راحله جمعه ‏زاده؛ راحله جمعه ‏زاده


سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

قربانعلی محبوبی؛ روح ا... قادری


ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

اسکندر مرادی


بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

عباس بشیری؛ محمدنبی آقاتقی؛ علی‏ اکبر سردره؛ علی‏ اکبر سردره؛ محمدرضا سردره


نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

چمران بویه؛ مراد کاویانی‏ راد؛ مراد کاویانی‏ راد؛ رضا جنیدی


تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

کاظم ذوقی بارانی؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ محمدرضا فراتی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم)

دوره 19، شماره 74، مرداد 1390

علی محمد احمد وند؛ عبدالرحمن کشوری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حمیدرضا حاتمی؛ منصور صادقی مال میری


بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

ابراهیم متقی؛ ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسمعیلی